Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557 patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika.
Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo tikslas yra kurti lopšelį-darželį, kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.
Veiklos įsivertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu.
Veiklos įsivertinimas padeda atsakyti į šiuos klausimus:
• Kaip mums sekasi?     
• Iš kur mes tai žinome?
• Ką darysime toliau?

 

2018 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

2017 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

2016 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

2015 m. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai