Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio veiklos rūšys pagal EVRK:
pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
Kitos švietimo veiklos rūšys:
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.