Į priešmokyklinio ugdymo grupes tėvai gali leisti 5 metų sulaukusį vaiką mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų sulaukusį vaiką – pagal pradinio ugdymo programąInformacija Šiaulių r. sav. svetainėje


Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas visiems  šešiamečiams. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimas


Vaikai lopšelyje-darželyje  ugdomi visuminiu metodu pagal šias programas:

• Ikimokyklinio ugdymo programa „Kai aš mažas buvau...“ (1-5 m.) (Pritarta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-272)

• „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“ (6-7 m.) (Patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779).

 

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios programos:   
Sveikatos stiprinimo programa „Būkime sveiki“ 2019–2023 m.
„Olimpinių vertybių ugdymo programa 2.0"
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa”
„Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa”
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“
 Etninio ugdymo programa „Po tėviškės dangumi“
Ikimokyklinio socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“
Priešmokyklinio ugdymo grupė dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“


Erasmus+ projekto „3P ( Pamatyk. Pamatuok. Pritaikyk)“ metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms