PRIORITETAS: bendradarbiavimas siekiant individualios vaiko pažangos.

Tikslas: organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, prevencinį darbą.

Uždaviniai:
1.1. aptarti vaikų ugdymosi problemas, jų priežastis, laiku nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius, švietimo pagalbos priemones, kryptis, analizuoti pasiekimus ir pažangą bei teikiamos pagalbos efektyvumą;
1.2. telkti mokytojus, ugdytinių tėvus (globėjus), specialistus komandiniam darbui, stiprinti jų gebėjimus personalizuoti ugdymą;
1.3. užtikrinti sveiką, saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką;
1.4. koordinuoti prevencines priemones, siekiant mažinti smurto, patyčių, žalingų įpročių rizikos veiksnius bei užtikrinti sklandžią vaikų raidą;
1.5. organizuoti krizės valdymo priemones.

 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis:

VGK pirmininkė – Aiva Gendvilienė, direktorė.
VGK pirmininko  pavaduotoja –  Kristina Aginskienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Daina Liaudanskienė, logopedė
Rita Tilenienė, auklėtoja
Simona Glazauskienė, auklėtoja
Indrė Petrylaitė, sveikatos priežiūros specialistė


Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas