Tikslas: Rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


Uždaviniai:
1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
2. Inicijuoti mokytojų, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), specialistų švietimą, plėtoti veiklos dermę ir tarpusavio pagalbą.
3. Vykdyti prevencines priemones, siekiant mažinti smurto, patyčių, žalingų įpročių rizikos veiksnius bei užtikrinti sklandžią vaikų raidą ir gerą savijautą.
4. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, organizuoti krizės valdymo priemones.

 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis:

VGK pirmininkė – Aiva Gendvilienė, direktorė.
VGK pirmininko  pavaduotoja –  Kristina Aginskienė,  direktorės pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Daina Liaudanskienė, logopedė
Rita Tilenienė, auklėtoja
Simona Glazauskienė, auklėtoja
Indrė Petrylaitė, sveikatos priežiūros specialistė


Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas