Su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, įstaigoje dirba logopedė metodininkė Daina Liaudanskienė.


Logopedo darbo tikslas
– bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), išorės specialistais, atsižvelgiant į individualias vaiko galimybes, įveikti/sušvelninti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Logopedo darbo laikas

I   8.00-14.55 (12.25-12.55 – pietų pertrauka, 12.55-14.55 – konsultacijos, kita veikla)
II  8.00-12.25
III 8.00-15.55 (12.25-12.55 – pietų pertrauka, 12.55-15.55 – konsultacijos, kita veikla)
IV 8.00-12.25
V  8.00-12.20

 Logopedo funkcijos

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia siūlymus dėl specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • rengia vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimo programas, organizuoja pogrupines ir individualias logopedines pratybas, taiko specialiąsias poveikio priemones (atitinkančias specialiuosius ugdymosi poreikius) vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti;
 • konsultuoja pedagogus pritaikant vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, ugdymosi būdus, metodus ir specialiąsias ugdymosi priemones;
 • informuoja ir konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • rekomenduoja ugdytinių tėvams užduotis darbui su vaikais namuose;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • rengia metinę darbo ataskaitą;
 • vykdo smurto prevencijos įgyvendinimo lopšelyje-darželyje priemones ir kt.;
 • numatytas funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su švietimo pagalbos tarnybos ir kitų institucijų specialistais.

 

 Logopedinės pratybos

Pogrupinių bei individualių logopedinių pratybų intensyvumas, trukmė, turinys priklauso nuo ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų struktūros, vaikų amžiaus, individualių galių. Galimos darbo kryptys:

 • foneminio suvokimo tikslinimas (panašiai skambančių kalbos garsų skyrimas, pvz., p-b, k-g, i-y, u-ū, o-uo, ė-ie ir kt.; kalbos garsų raiškos raidėmis pažinimas ir pan.);
  artikuliacinio aparato ruošimas garsams tarti, smulkiosios, bendrosios motorikos tikslinimas;
 • taisyklingo garsų tarimo mokymas, artikuliacijos tikslinimas remiantis regėjimo, taktiliniais (kalbos padargų lietimu), terminiais (fonacijos metu susidarančios šiltos arba šaltos oro srovės nustatymu), kinesteziniais (kalbos organų judesių ir padėties pajautimu), klausos pojūčiais;
 • garso įtvirtinimas: skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose, eilėraščiuose, greitakalbėse, tekstuose, pokalbiuose;
 • kalbinio kvėpavimo lavinimas;
 • balso lavinimas;
 • pasyviojo ir aktyviojo žodyno tikslinimas ir plėtojimas;
 • kalbos gramatinio taisyklingumo, rišliosios kalbos ugdymas;
 • kalbos aiškumo ir prozodijos mokymas;
 • regimųjų, erdvės ir laiko vaizdinių formavimas;
 • atminties, dėmesio, mąstymo operacijų lavinimas, kūrybinių galių stiprinimas, pasitikėjimo savimi, atsakomybės, savarankiškumo ugdymas ir kt.

  Logopedinėse pratybose naudojamos šiuolaikiškos patrauklios kalbos ugdymo priemonės: įvairūs žaislai, paveikslėliai, knygos, raidynai, dėlionės, didaktiniai žaidimai ir pan. Tikslingai taikomos informacinės komunikacinės technologijos.

 

Lavinamieji pratimai

„Judės piršteliai – byrės žodeliai“
„Sekam pasakas be galo...“
„Garsų pasaulyje“
„Judrūs kalbos padargai – taisyklinga kalba“
„Smagūs pūtimo pratimai“
„Mama, tėti, jūs galit man padėti“

 

Žaismingos kalbos ugdymo priemonės

http://eilerastukaivaikams.blogspot.lt
http://www.frepy.eu/part_lt.html
http://www.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams
http://www.mazujuekspertumokykla.lt/kalba
http://www.tuciai.lt/
http://www.ziburelis.lt/