Lopšelyje-darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA  – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš lopšelio-darželio bendruomenės atstovų.
Lopšelio-darželio taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, rinkimų slaptumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo.
Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai: 4 tėvai (globėjai), 3 mokytojai, 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Narius į lopšelio-darželio tarybą atviru balsavimu renka: tėvus (globėjus) – visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, aptarnaujančio personalo darbuotojus – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas. Lopšelio-darželio tarybos kadencija – 3 metai. Lopšelio-darželio tarybos nariai renkami vienai kadencijai. Nutrūkus lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas šiame punkte nustatyta tvarka.
Lopšelio-darželio taryba atlieka tokias funkcijas:
1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
2. pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarsto darbo tvarkos taisykles;
3. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
4. kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
5. kiekvienais metais vertina lopšelio-darželio vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
6. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
7. svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
8. teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
9. svarsto ir kitus lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimus.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:

  • aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • svarsto lopšelio-darželio metinį veiklos planą, aptaria ugdomosios veiklos planavimo tvarką, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;
  • aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus;
  • kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), mitybos klausimus;
  • analizuoja lopšelio-darželio įsivertinimo rezultatus;
  • renka atstovus į lopšelio-darželio tarybą.